Miejsce lokalizacji studni głębinowej jasno określa
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z dnia 12.04.2002 r.).

Studnia musi znajdować się minimum:

  • 5 m od granicy działki
  • 7,5 m od przydrożnego rowu z wodą
  • 15 m od szamb, kompostowników
  • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu oczyszczone biologicznie
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Studnie głębinowe Zamość

Studnie, które wykonujemy są całkowicie hermetyczne, odizolowane od wód gruntowych i chronione przed przesiąkaniem przez atestowane i certyfikowane filtry oraz rury.
Nasza usługa wykonywana jest kompleksowo, co oznacza, że możemy wykonać całość robót – od odwiertów aż po instalację wody w budynku, czyszczenie i zabezpieczenie studni oraz systemów uzdatniania wody.

Gdzie wykonujemy nasze studnie głębinowe?

Realizację naszych usług dostosowujemy do warunków u klienta – dzięki specjalistycznym maszynom jesteśmy w stanie wykonać odwiert nawet w trudnych warunkach.
Możliwości wykonania odwiertu na danym obszarze rozpoznajemy dzięki mapom hydrogeologicznym oraz za pomocą własnych ekspertyz i sondowania. Po wyznaczeniu miejsca na odwiert studni, jesteśmy w stanie zagwarantować szybką i bezproblemową realizację.

Studnie głębinowe w Zamościu

Nasze studnie jesteśmy w stanie wykonać na niemalże każdym osiedlu w Zamościu, są to między innymi: osiedle Janowice, osiedle Karolówka, osiedle Kilińskiego, osiedle Majdan, osiedle Nowe Miasto, osiedle Orzeszkowej – Reymonta, osiedle Partyzantów, osiedle Planty, osiedle Powiatowa, osiedle Promyk, osiedle Rataja, osiedle Słoneczny Stok, osiedle Stare Miasto, osiedle świętego Piątka, osiedle Zamczysko oraz osiedle Jana Zamojskiego

Realizacje studnie głębinowe – Zamość

Nasze studnie głębinowe wykonujemy także w innych miastach powiatu
zamojskiego, m.in.:
– Szczebrzeszyn,
– Zwierzyniec
– Krasnobród

A także w okolicznych wsiach takich jak:
– Skierbieszów
– Grabowiec
– Komarów-Osada

Nasze studnie głębinowe realizujemy także w miejscach takich jak:
Skokówka, Łapiguz, Pniówek, Kalinowice, Mokre, Płoskie oraz w Sitańcu

Nasze studnie głębinowe umożliwiają niezależny dostęp do czystej wody. System wykonania całej konstrukcji oraz projekt dostosowujemy zarówno do warunków hydrogeologicznych, jak i wniosków wyciągniętych przez nas z analizy sytuacji, starając się wybrać dla naszych klientów najbardziej efektywne rozwiązanie. Zainteresowanych współpracą zachęcamy także do zapoznania się z ofertą instalacji przydomowych oczyszczalni w Zamościu.

Naszą ofertę realizacji przydomowych studni głębinowych w Zamościu poszerzyliśmy o kompleksowe uzbrojenie i podłączenie do budynku. Ponadto zajmujemy się także wymianą starych, uszkodzonych pomp oraz uzdatnianiem zanieczyszczonej wody. Stale poszerzamy naszą ofertę związaną z wykonywaniem studni głębinowych i inwestujemy w nowe technologie – zachęcamy do zapoznania się z całością naszej oferty oraz kontaktu telefonicznego w trakcie którego będziemy w stanie przedstawić wszystkie szczegóły związane z realizacją usługi.

Studnia głębinowa

Studnia głębinowa to inaczej pionowe ujęcie wód podziemnych, mające postać sztucznego otworu w ziemi. Otwór ten sięga do głębszych (znajdujących się najczęściej na kilkunastu lub kilkudziesięciu metrach) warstw wodonośnych umożliwiających nieograniczony dostęp do zasobów wodnych.

W dzisiejszych czasach większość gospodarstw domowych korzysta z sieci wodociągowej. Wciąż jednak zdarzają się miejsca bez możliwości podłączenia się do takiej infrastruktury – wówczas wykopanie studni jest koniecznością. Coraz częściej inwestorzy rozważają także wybudowanie własnego ujęcia z powodów ekonomicznych, nawet pomimo dostępu do sieci wodociągów – wykonanie studni głębinowej jest jednorazowym kosztem, który przy rosnących cenach wody z wodociągów zwraca się już po kilku latach użytkowania.

Studnie głębinowe – jak działają?

Działanie studni głębinowej polega na pobieraniu wody z zasobów zlokalizowanych na znacznych głębokościach. Po wyznaczeniu miejsca, w którym studnia ma się znajdować dokonuje się odwiertu z użyciem rur osłonowych, mających na celu odcięcie wód gruntowych. Odwiert ten sięgać musi aż do warstwy wodonośnej o odpowiedniej wydajności. Następnym etapem jest zabudowanie odwiertu kolumną rur studziennych atestowanych, uniemożliwiających przenikanie jakichkolwiek substancji z zewnątrz. W wyniku “zaosłonowania” odwiertu powstaje przestrzeń pierścieniowa między filtrami a ścianą odwiertu – jest ona wypełniana żwirem filtracyjnym oraz specjalnym materiałem uszczelniającym w celu odcięcia wód gruntowych i opadowych. Po zakończeniu tego etapu dokonuje się pompowania oczyszczającego aż do momentu uzyskania czystej wody. Taki zabieg pozwala określić wydajność studni oraz głębokość lustra wody.

Kolejnym etapem jest dobranie odpowiedniej pompy głębinowej – przy wyborze istotna jest głębokość studni, jej wydajność oraz zapotrzebowanie klienta na wodę. Ostatnim etapem jest wykonanie przyłącza do wybranego przez inwestora miejsca docelowego.

Najlepsza lokalizacja dla studni głębinowej

O lokalizacji studni głębinowej na działce decydują różne czynniki. Są to między innymi:

czynniki prawne – określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Zgodnie z nim odległość studni niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:

a) 5m – do granicy działki

b) 7,5m – do osi rowu przydrożnego

c) 15m – do budynku inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych, szczelnych urządzeń (szambo)

d) 30m – do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie

e) 70m – do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego.

W szczególnych okolicznościach dopuszcza się usytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w punktach od b do e.

czynniki hydrogeologiczne – związane są z występowaniem warstw wodonośnych.

czynniki techniczne – związane bezpośrednio z dokonywaniem odwiertu, takie jak: warunki fizyczne i topograficzne miejsca odwiertu (stopień zadrzewienia, pochyłość, trwałość i twardość podłoża), stopień zagospodarowania przestrzennego, obecność i rodzaj instalacji w pobliżu.

Jak głęboka jest studnia głębinowa?

Głębokość studni głębinowej uzależniona jest od warunków geologicznych w miejscu, w którym wykonany ma być odwiert. Głębokość studni wahać się może od 12 do nawet 150 m – zakres ten jest więc naprawdę szeroki.

Innym czynnikiem wpływającym na głębokość studni głębinowej jest jej przeznaczenie. Ważna jest przede wszystkim wydajność wody uzyskanej z otrzymanego odwiertu, mierzona w metrach sześciennych na godzinę. Budynki domowe wymagają znacznie mniejszego zapotrzebowania na wodę niż budynki przemysłowe czy pola uprawne.

Studnia głębinowa – wady i zalety

Zalety studni głębinowej:
Oszczędność – mniejsze koszty w porównaniu z wodociągami. Jedynym kosztem użytkowania studni głębinowej jest energia elektryczna zasilająca pompę głębinową
Niezależność – właściciel studni głębinowej nie musi martwić się brakiem wody, spadkiem ciśnienia w sieci wodociągowej oraz wahaniami cenowymi za dostarczaną wodę
Wysoka jakość wody – warstwa wodonośna przechodzi przez kilka warstw filtracyjnych co oczyszcza wodę z głębin i powoduje dostarczenie użytkownikowi wody o bardzo dobrej jakości

Wysoka wydajność i pewność zaopatrzenia w wodę – w przypadku, gdy przyłączenie do sieci wodociągowej jest niemożliwe lub nieopłacalne to wykonanie studni głębinowej jest doskonałym sposobem na zapewnienie sobie wody na terenie inwestycji

Bezpieczeństwo instalacji

Wady studni głębinowej:

– Duża zawartość żelaza i manganu – zdarzają się sytuacje, gdy inwestor zmuszony jest zamontować stację uzdatniania wody by wyeliminować nadmiar szkodliwych/uciążliwych pierwiastków

– Kosztowna inwestycja – początkowy koszt wykonania studni głębinowej może okazać się dość wysoki, jednak inwestycja stosunkowo szybko się zwraca

– Pozwolenie wodnoprawne – (operat wodnoprawny) przy poborze wody przekraczającym 5m3 / dobę (dla budynków jednorodzinnych rzadko się to zdarza) lub przy głębokości studni ponad 30m.

Jeśli wciąż zastanawiają się Państwo nad tym, czy studnia głębinowa jest dla Was odpowiednim rozwiązaniem serdecznie zapraszamy do kontaktu – pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości i zaproponujemy jak najlepsze rozwiązanie dla Państwa.

OSZCZĘDNOŚĆ

Studnia głębinowa jest sposobem na dużą oszczędność pieniędzy – inwestycja jest jednorazowa, jej koszt zwraca się już po kilku latach użytkowania.

LEPSZY SMAK ORAZ PARAMETRY

Woda pobierana jest z warstw wodonośnych zlokalizowanych najczęściej pod warstwami nieprzepuszczalnymi – dzięki temu często charakteryzują ją lepszy smak oraz parametry zdatności do użycia.

NIEZALEŻNOŚĆ

Posiadacz studni głębinowej nie musi martwić się suszą oraz wzrostem cen dostarczanej wody – niezależność.