Studnie głębinowe

Studnia głębinowa

Studnia głębinowa to inaczej pionowe ujęcie wód podziemnych, mające postać sztucznego otworu w ziemi. Otwór ten sięga do głębszych (znajdujących się najczęściej na kilkunastu lub kilkudziesięciu metrach) warstw wodonośnych umożliwiających nieograniczony dostęp do zasobów wodnych.

W dzisiejszych czasach większość gospodarstw domowych korzysta z sieci wodociągowej. Wciąż jednak zdarzają się miejsca bez możliwości podłączenia się do takiej infrastruktury – wówczas wykopanie studni jest koniecznością. Coraz częściej inwestorzy rozważają także wybudowanie własnego ujęcia z powodów ekonomicznych, nawet pomimo dostępu do sieci wodociągów – wykonanie studni głębinowej jest jednorazowym kosztem, który przy rosnących cenach wody z wodociągów zwraca się już po kilku latach użytkowania.

Na czym polega działanie studni głębinowej?

Działanie studni głębinowej polega na pobieraniu wody z zasobów zlokalizowanych na znacznych głębokościach. Po wyznaczeniu miejsca, w którym studnia ma się znajdować dokonuje się odwiertu z użyciem rur osłonowych, mających na celu odcięcie wód gruntowych. Odwiert ten sięgać musi aż do warstwy wodonośnej o odpowiedniej wydajności. Następnym etapem jest zabudowanie odwiertu kolumną rur studziennych atestowanych, uniemożliwiających przenikanie jakichkolwiek substancji z zewnątrz. W wyniku “zaosłonowania” odwiertu powstaje przestrzeń pierścieniowa między filtrami a ścianą odwiertu – jest ona wypełniana żwirem filtracyjnym oraz specjalnym materiałem uszczelniającym w celu odcięcia wód gruntowych i opadowych. Po zakończeniu tego etapu dokonuje się pompowania oczyszczającego aż do momentu uzyskania czystej wody. Taki zabieg pozwala określić wydajność studni oraz głębokość lustra wody.

Kolejnym etapem jest dobranie odpowiedniej pompy głębinowej – przy wyborze istotna jest głębokość studni, jej wydajność oraz zapotrzebowanie klienta na wodę. Ostatnim etapem jest wykonanie przyłącza do wybranego przez inwestora miejsca docelowego.

Gdzie zlokalizować studnię głębinową?

O lokalizacji studni głębinowej na działce decydują różne czynniki. Są to między innymi:

  • czynniki prawne – określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z nim odległość studni niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:
  1. a) 5m – do granicy działki
  2. b) 7,5m – do osi rowu przydrożnego
  3. c) 15m – do budynku inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych, szczelnych urządzeń (szambo)
  4. d) 30m – do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie
  5. e) 70m – do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego.

W szczególnych okolicznościach dopuszcza się usytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w punktach od b do e.

  • czynniki hydrogeologiczne – związane są z występowaniem warstw wodonośnych.

czynniki techniczne – związane bezpośrednio z dokonywaniem odwiertu, takie jak: warunki fizyczne i topograficzne miejsca odwiertu (stopień zadrzewienia, pochyłość, trwałość i twardość podłoża), stopień zagospodarowania przestrzennego, obecność i rodzaj instalacji w pobliżu.

Jak głęboka jest studnia głębinowa?

Głębokość studni głębinowej uzależniona jest od warunków geologicznych w miejscu, w którym wykonany ma być odwiert. Głębokość studni wahać się może od 12 do nawet 150 m – zakres ten jest więc naprawdę szeroki. 

Innym czynnikiem wpływającym na głębokość studni głębinowej jest jej przeznaczenie. Ważna jest przede wszystkim wydajność wody uzyskanej z otrzymanego odwiertu, mierzona w m3/h. Budynki domowe wymagają znacznie mniejszego zapotrzebowania na wodę niż budynki przemysłowe czy pola uprawne.

Jakie są zalety i wady studni głębinowej?

Zalety:
Oszczędność – mniejsze koszty w porównaniu z wodociągami. Jedynym kosztem użytkowania studni głębinowej jest energia elektryczna zasilająca pompę głębinową
Niezależność – właściciel studni głębinowej nie musi martwić się brakiem wody, spadkiem ciśnienia w sieci wodociągowej oraz wahaniami cenowymi za dostarczaną wodę
Wysoka jakość wody – warstwa wodonośna przechodzi przez kilka warstw filtracyjnych co oczyszcza wodę z głębin i powoduje dostarczenie użytkownikowi wody o bardzo dobrej jakości

Wysoka wydajność i pewność zaopatrzenia w wodę – w przypadku, gdy przyłączenie do sieci wodociągowej jest niemożliwe lub nieopłacalne to wykonanie studni głębinowej jest doskonałym sposobem na zapewnienie sobie wody na terenie inwestycji

Bezpieczeństwo instalacji

Wady:

– Duża zawartość żelaza i manganu – zdarzają się sytuacje, gdy inwestor zmuszony jest zamontować stację uzdatniania wody by wyeliminować nadmiar szkodliwych/uciążliwych pierwiastków

– Kosztowna inwestycja – początkowy koszt wykonania studni głębinowej może okazać się dość wysoki, jednak inwestycja stosunkowo szybko się zwraca

– Pozwolenie wodnoprawne – (operat wodnoprawny) przy poborze wody przekraczającym 5m3 / dobę (dla budynków jednorodzinnych rzadko się to zdarza) lub przy głębokości studni ponad 30m.

Jeśli wciąż zastanawiają się Państwo nad tym, czy studnia głębinowa jest dla Was odpowiednim rozwiązaniem serdecznie zapraszamy do kontaktu – pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości i zaproponujemy jak najlepsze rozwiązanie dla Państwa.

OSZCZĘDNOŚĆ

Studnia głębinowa jest sposobem na dużą oszczędność pieniędzy – inwestycja jest jednorazowa, jej koszt zwraca się już po kilku latach użytkowania.

LEPSZY SMAK ORAZ PARAMETRY

Woda pobierana jest z warstw wodonośnych zlokalizowanych najczęściej pod warstwami nieprzepuszczalnymi – dzięki temu często charakteryzują ją lepszy smak oraz parametry zdatności do użycia.

NIEZALEŻNOŚĆ

Posiadacz studni głębinowej nie musi martwić się suszą oraz wzrostem cen dostarczanej wody – niezależność.